ონლაინ სწავლების ინსტრუქცია

2020-2021  სასწავლო წლის გაზაფხულის  სემესტრის ბაკალავრტიატისერთსაფეხრუანის, მაგისტრატურის და დოქტორანტურის აკადემიური რეგისტრაცია გარდა იურიდიული ფაკულტეტისა!

22.02.2021

10:00 საათი-ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტი 

12:0საათი - სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი; 

17:00 საათი  ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი;

23.02.2021  

10:00 საათი  - ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტი მაგისტრატურა და დოქტორანტურა

15:00 საათი - ფსიქოლოგიისა და განათლების მეცნიერებათა ფაკულტეტი; ყველა საფეხური 

იურიდიული ფაკულტეტი - ბაკალავრიატის სტუდენტებისთვის აკადემიური რეგისტრაცია ჩატარდება  23.02.2021  17:00 საათზე

იურიდიული ფაკულტეტი - მაგისტრატურის და დოქტორანტურის სტუდენტებისთვის აკადემიური რეგისტრაცია ჩატარდება  24.02.2021  17:00 საათზე 

24.02.2021

11:00 საათი   - მედიცინის ფაკულტეტი

12:00 საათი- ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი; ტურიზმი; ყველა საფეხური

24.02.2021

13:00 საათი  - სტუდენტები აირჩევენ  სხვა ფაკულტეტების შეთავაზებულ სასწავლო  კურსებს.

ცხელი ხაზი: 2 25 04 84